Проекти

ПРОЕКТ ПО ДБФП № BG05M9OP001-1.008-1994-C01

На 02.06.2017 г. между МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА на Република България и УСТРЕМ ООД бе сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1994-C01 по схема BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” по ОП “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020.

Проект BG05M9OP001-1.008-1994-C01 „Създаване на по-добри и безопасни условия на труд в УСТРЕМ ООД“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Обща стойност на проекта: 96 246,40 лева, от които БФП в размер на 96 246,40 лева, от тях 81 809,44 лева са средства от Европейския социален фонд (ЕСФ) и 14 436,96 лева са Национално съфинансиране.

Изпълнявайки договора за безвъзмездна финансова помощ УСТРЕМ ООД цели да осигури по-добри и безопасни условия на работа на своите служители и работници.

За да постигне тези цели предприятието е предвидило изпълнението на следните дейности:

1.Разработване и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси въвеждане на иновативни модели за организация на труда и оптимизация на работните процеси, насочено към повишаване на производителността и опазване на околната среда нови практики за обезпечаване на човешки ресурси планиране, подбор и наемане. Подобряване на мерките за развитие на кадрите чрез планиране на обучения, управление на кариерата, внедряване на мерки за учене през целия живот, удължаване на професионалния живот на хора над 54 години. Подобряване системата за заплащане на труда, оптимизация на вътрешната комуникация и др.
2.Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите, чрез осигуряване на средства за колективна защита закупуване на паравани за местата за заваряване и мобилни аспирационни системи за заваръчни газове и дим.
3. Осигуряване на социални придобивки за работещите чрез обособяване на място за хранене и почивка в предприятието ще бъде извършен текущ ремонт на определени за целта помещения и ще се закупи оборудване и стопански инвентар за обзавеждане им, като мястото за хранене и почивка на работниците.

Този документ е създаден по проект BG05M9OP001-1.008-1994-C01 „Създаване на по-добри и безопасни условия на труд в УСТРЕМ ООД“ (Establishing a better and safe labor conditions in USTREM OOD),финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от УСТРЕМ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.

http://www.eufunds.bg